The catalogue of the projects go Jean Monnet:

 

Artemenko L. Experience of the project «European business models: transformation, harmonization, implementation in Ukraine» /Artemenko Lina, Pichugina Maryna // [Теxt] Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: ВежаДрук, 2018. – С.36-40.

 

Artemenko L. P. Strategic Benchmarking of Ukrainian public-private partnership in the conditions of European integration. In Okreglicka M., Korombel A., Lemanska-Majdzik A.// Proceedings of the 2nd International Conference “Contemporary Issues In Theory And Practice Of Management”. CITPM2018. 19-20 April, 2018. Częstochowa: Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2018, No.2. – pp. 39-46.

 

Artemenko L. P. Міщук Ю. Management of the enterprise economic security in the conditions of European integration // Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №15. – 2018.

 

Artemenko L., Pichugina M. Modern students vision of association of Ukraine and EU // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – С.20-31.

 

Artemenko L., Pichugina M. Strategic Threats And Possibilities Of Ukrainian Enterprises On Eurointegration // V Ogólnopolska Konferencja Plakatowa MARKETING I ZARZĄDZANIE Wrocław 7 grudnia 2017 roku

 

Dergachova V.V., Boyko О. V. Developing the export potential of domestic enterprises in terms of european integration // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15).

 

Dergachova V.V., Musina К. V. Assessment of the relationship of direct foreign investments and the terms of economic growth of developing economies with the account of balanced and unbalanced development / В.В. Дергачова, К.В. Мусіна // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15).

 

Manaienko I.M., Kuznietsova K. Resource support of Ukranian enterprises’ development of fuel and energy complex in context of European integration // V Ogólnopolskiej Konferencji Plakatowej / Marketing i Zarządzanie / Katedra Podstaw Marketingu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu, 2017

 

Pichugina M. , Artemenko L. Convergence in European integration: rules of the game and out of play // Матеріали VІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, Одеса: ОНПУ, 2018 – м.Одеса, 28 травня 2018). – С. 181-182.

 

Pichugina M. Strategy of the company balanced development / Czestochowa, Poland, Proceedings of the 2nd international conference “Contemporary issues in theory and practice of management CITPM 2018” – 2018, p. 137-144.

 

Pichugina M., Artemenko L. Foresight Methodology for EU Environmental Protection and Policy //2nd SCIENVIR International Conference “Scientific Convergence and lnterdisciplinarity in EU Environmental Research” 7th and 9th of June 2018, in laşi (Romania), Alexandru loan Cuza University of laşi.

 

SHULGINA L., ZHALDAK A., OKRĘGLICKA M., The need of developing the educational standards to stimulate entrepreneurial orientation of university students in Ukraine and Poland, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, nr 1, 2017.

 

Victoria Dergachova / Econometric Analysis of Structure and Sustainability of Ukrainian Socio-Economic System in the Context of System Economic Theory // Victoria Dergachova, Maryna Kravchenko, Alexander Zgurovsky// Міжнародний науково-теоретичний журнал “Problems and Perspectives in Management”. – 2017. – №4. – С.86-99.

 

Zhaldak Н., Prudkiу V. TOP UKRAINIAN INDUSTRIES FOR INVESTMENT: NEW REALITIES AND OPPORTUNITIES: Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва»: (м. Одеса, 2 червня 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2018. – С.30-34

 

Zhaldak Н., ShulginaL., Knowledge management impact on the EU and Ukraine standards harmonization. V Ogólnopolska Konferencja Plakatowa MARKETING I ZARZĄDZANIE. Wroclaw 07.12.2017 ;

 

Zhaldak Н., ShulginaL., Mynarzova M. Priorities of Ukrainian Marketing Standards Development in the Context of EU Integration Processes Challenges // International Conference on European Integration 17th – 18th May 2018, Ostrava, Czech Republic

 

Артеменко Л. П., Бесараб К. М. Стратегічне управління експортною діяльністю підприємств АПК в умовах євроінтеграції // Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22-23 грудня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 1. – с. 66-68.

 

Артеменко Л. П., Міщук Ю. С. Особливості управління економічною безпекою підприємства в умовах євроінтеграції // Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 березня2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – С. 53-54.

 

Артеменко Л.П., Шовкун Д.Ю. Конкурентний аналіз зарубіжних ринків збуту молочної продукції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів» 19 листопада 2017 рік у м. Полтава: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ». / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик»., 2017. – Т.6. – с. 104-108.

 

Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Чорній В.В. Ресурсне забезпечення підприємств паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції до європейського простору: монографія // КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.

 

Дергачова В.В., Островерха Д.В. Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017 (14).

 

Дергачова В.В., Писар Н.Б. Впровадження ринкового підходу до управління енергетичним сектором економіки України в умовах євроінтеграції / В.В. Дергачова, Н.Б. Писар // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – № 3, 2018.

 

Жалдак Г.П., Шульгіна Л.М. SYSTEM APPROACH TO HARMONIZATION OF STANDARDS – GUARANTEE OF SUCCESS OF EUROPEAN MODELS OF BUSINESS IN UKRAINE . Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2018. Випуск № 15.

 

Жалдак Г.П., Шульгіна Л.М. ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ТА ЄС // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості Міжнародна науково-практична конференція, 27 березня 2018 р., Київ, Україна

 

Задовська О.О., Артеменко Л.П. Світовий досвід ВІМ-технологій сучасного будівництва // Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи» 7 квітня 2018 року, м. Одеса. – ГО: Центр економічних досліджень та розвитку. – О.: ЦЕДР. – 2018. – С. 101-104.

 

Задовська О.О., Артеменко Л.П. Стратегія розвитку ринку нерухомості: досвід Польщі та України // Всеукраїнській науково-практичній конференції «Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки країни», яка відбудеться в місті Києві 12-13 січня 2018 року. – К.: Київський економічний науковий центр. 2018. – С. 41-42.

 

Кійкова А.О., Артеменко Л.П. Стратегічне мислення менеджерів в умовах євроінтеграції // Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – Ч. 1. – 76-77 с.

 

Кузнєцова К.О. Причини виникнення та етапи становлення європейської економічної інтеграції // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages (С. 66-68).

 

Кузнєцова К.О., Дергачова В.В. Економічна безпека України в контексті євроінтеграції // Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017 р. – Кременчук: ФОП Є.Л. Жуков, 2018 – 276 с. (С.30-31).

 

Кузнєцова К.О., Душенька І.І. Перспективи ринку публічних закупівель Європейського союзу у контексті виходу підприємства на нові ринки збуту // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених. – №12, 2018.

 

Левчук К.В., Артеменко Л.П. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження із суспільних наук у 2018 році» 16 лютого 2017 року у м. Краматорськ. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 102-104.

 

Манаєнко І.М. , Золотарьова Д. Тенденції експортної орієнтації АПК України в умовах зони вільної торгівлі з ЄС // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наук. праць: НТУУ «КПІ», випуск 7, 2017 р. – С. 23-27

 

Манаєнко І.М. Кравець А. Фінансування інноваційної діяльності підприємств: українські реалії та досвід ЄС // Інфраструктура ринку. – 2018. – № . 15, С. 109-115.

 

Манаєнко І.М., Марченко Р. Тенденції міжнародної трудової міграції країн ЄС в умовах європейських цінностей // Приазовський економічний вісник, № 2 (07), 2018 р.- С. 7-14.

 

Манаєнко І.М., Петренко О.А. Організаційно-економічні особливості експорту українського меду до країн ЄС // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 18, С. 150-156.

 

Манаєнко І.М., Просяник І. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство/ Випуск № 18 /2018 Ужгород-2018 . – С. 11-15.

 

Манаєнко І.М., Шовкун Д.Ю. Розвиток підприємств молочної промисловості України в умовах євроінтеграції // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 77

 

Нужна Ю., Пічугіна М. Ринок засобів захисту рослин України: виклики євроінтеграції// Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні підходи до управління підприємством” Київ, 12 квітня 2018 р. – К.: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С.33-34.

 

Одінцева С.В., Артеменко Л.П. Формування іміджу підприємства: світовий та вітчизняний досвід //Актуальні проблеми економіки та управління. – №12. – 2018.

 

Отрох І.А., Артеменко Л.П. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України в умовах євроінтеграції // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 44.

 

Артеменко Л.П., Пічугіна М.А., Артеменко О.Т. Бенчмаркінг конкурентоспроможності фармпідприємств на європейському ринку// Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №16. – 2019. – С. 152-161.

 

Artemenko Lina, Pichugina Maryna. Project Active Teachers – Student Start-Up Activity// Тезисы докладов МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА: ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»; – г. Батуми, Грузия; 13.09.2018.

 

Artemenko L., Pichugina M. Eurointegration initiatives of Eastern Partnership in higher education of Ukraine // // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “10-річчя Східного Партнерства: здобутки, виклики, перспективи”; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 07.06.2019.

 

Artemenko Lina, Pichugina Maryna. Experience of the project «European business models: transformation, harmonization, implementation in Ukraine» // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди міжнародних економічних відносин» & «Управління проектами Європейського Союзу»; Місце проведення – Луцьк; Дата проведення: 26.03.2019.

 

Lina Artemenko, Maryna Pichugina. NEW TEACHER ACTIVITIES: PROJECT DEVELOPER, PROJECT MANAGER, TRAINER// Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції “Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства”; Чернігів; 09.11.2018

 

Pichugina M., Artemenko L. Nonformal education in Ukraine: Jean Monnet modules contribution // Ukraine – European Union: From Partnership Towards Association. The Ukrainian Yearbook of the European Integration Studies. II. – Lutsk, Teren, 2019. – p. 286-292.

 

Pichugina M. EFQM Excellence Model as an indicator and tool of enterprise development// Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ”, 27 листорада, 2019 с.113
Pichugina M. The EU Environmental Protection Policy and Ukraine // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу» (11 квітня 2019 року, м. Харків). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – с. 278.

 

Pichugina M.,  Artemenko L. Strategic priorities of Ukrainian environmental policy in Association Agreement EU // Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development; Kyiv; 23.04.2019

 

Pichugina M., Okręglicka M. Skills for European business development in digital era // Business, innovation, management: problems and perspectives: Coll. of theses. І Internat. scient.- pract. conf., April 23 2020 y. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publ. house «Politekhnika», 2020. – с.94.

 

PEuropean business-practices of corporate social responsibility: саse study / Edited by professor L. Petrashko, associate professor O. Martyniuk. — Kyiv: KNEU, 2019. — 224, [4] p. ISBN 978-966-926-294-3 Artemenko L.CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY P.52-61.

 

Артеменко Л.П. Конкурентоспроможність України в четвертій індустріальній революції. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології. матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 19-20 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – с. 72-75.

 

Артеменко Л.П., Пічугіна М.А. Вища освіта в Україні: інституційні деформації // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму Серія «Економіка» №4. – 2019. – С. 21-29.

 

Artemenko L.P. System of the enterprise economic security in the conditions of European integration // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 01 листопада 2019 р. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – с. 82-85.

 

Соколов К. А., Артеменко Л. П. Ефективність роботи стартап команди: персоналізований підхід // Інноваційне підприємництво, менеджмент, фінанси: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23 листопада 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – Ч. 1. – C.100-103.

 

Артеменко Л. П., Маленко М.П. Інструменти та засоби реалізації політики забезпечення конкурентних переваг підприємства // V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій”18 грудня 2019 м. Київ

 

Артеменко Л. П., Маленко М.П. Управлінський аспект забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління. – №14. – 2020.

 

Хомич О.В., Артеменко Л. П., Стратегічне Agile управління сучасними організаціями // Фаховий збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» (НАУ). – № 6(74). – 2019. – С.155-159.

 

Хомич О.В. Артеменко Л. П. Symbiosis of strategic and agile management in leading modern organizations // Стабілізація ринкової трансформації економіки: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 21 грудня 2019 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. – с. 67-68.

 

Артеменко Л. П., Салабай В.О. Діджиталізація як цифрова стратегія розвитку бізнесу// Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі”, 23 грудня 2019: у 5 ч., Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.1. – С. 9 -11.

 

Artemenko L., Liutenko D. Tools for international business competitiveness assessment // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – с. 152-154.

 

Николаїшин Н.П., Артеменко Л.П. Динаміка Doing Business-2020 України// Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – с. 198-200.

 

Babii A.M., Artemenko L.P., Lemanska-Majdzik A. Packaging design as a management brand value// Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб.тез доп. І Міжнародній науково-практичній конференції, 23 квітня 2020. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – С. 22-23.

 

Єрофєєв А. С., Артеменко Л.П. Тренди молодіжного безробіття в Україні та країнах ЄС // І Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці» 29 квітня 2020 року. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020.

 

Артеменко Л.П., Шиліпук О.Я. Ефективність стратегічного управління підприємством // Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”. – №5. – 2020. – с. 4-13.

 

Подворна Г.А., Артеменко Л.П. Стратегії екологічного маркетингу підприємств // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток”: до 90-річчя заснування ХНТУСГ, 30 квітня 2020 р. Харків: ХНТУСГ, 2020. – С. 200-203.

 

Artemenko Lina Training “Benchmarking strategic implementation the European business model for Ukraine” // Proceedings of the ІІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 26, 2020. – Kyiv: NUFT, 2020. – p. 32-33. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 25-26 червня 2020 р. Київ

 

Ященко О. М., Артеменко Л.П. Сучасні концепції лідерства// Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін: зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020 р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАА, 2020. – С. 778-781.

 

Манаєнко І.М., Загорулько Т. В. INVESTMENT COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EU // Журнал Східна Європа Випуск 1, 2019. С. 20-23.

 

Манаєнко І.М., Чорній В.В. Розвиток економіки України в умовах європейських цінностей // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ.– Луцьк, Терен, 2019. С. 232-241

 

Манаєнко І.М., Іванова Т.В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах європейських пріоритетів // European Journal of Economics and Management, 2019, Volume 5, Issue 1. P. 32-38

 

Манаєнко І., Грабина А. Ю. Торгівельна співпраця україни та ЄС // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2019.

 

Манаєнко І., Білих М.С. Регулювання імпорту товарів в умовах євроінтеграції // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2019.

 

Манаєнко І., Сліпенко А. Проблеми впровадження екологістики на підприємстві: європейський досвід та українські реалії // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «ЛОГІСТИКА МАЙБУТНЬОГО: ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ», Київський національний торговельно-економічний університет. С. 150-153 

 

Манаєнко І.М., Гук О.В. Країни Бенілюкс: єдність економічного розвитку та місце у європейській спільноті // Економічний вісник НТУУ «КПІ» (№16) – 2019 р. – С. 132-139 

 

Манаєнко І.М., Александрук А.В., Козаченко К.Д. Європейські цінності в українському суспільстві: оцінка імплементації // СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 23. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 5-12. 

 

Manaienko Iryna, Marchenko Ruslana ІNVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN BUSINESSES OF AVIATION INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – 332 с. С. 150-152

 

Манаєнко І., Сліпенко А. ІТ аутсорсинг: світові тенденції, європейські пріоритети, українські реалії // Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІV.– Київ, APREI, 2020. – c. 179-191.

 

Okhrimenko O., Manaienko I. UKRAINE IN THE EU SYSTEM OF PARTNERSHIP FOR ENERGY SECURITY// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”. 28 квітня 2020 року, ХНТУ, Херсон. – С. 104-106.

 

Хомич О. В., Манаєнко І. М. Розвиток експортного потенціалу підприємства на європейському ринку FMCG в умовах ризиків. Шляхи забезпечення стабільності національної економіки:, зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро: Перспектива, 2020. С. 55-60.

 

Кузнєцова К.О. Європейська Асоціація вільної торгівлі як альтернатива Європейського Союзу / К.О. Кузнєцова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21 листопада 2018 р.) – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – с. 47

 

Кузнецова Е.А. Устойчивое развитие предприятий в условиях евроинтеграции / Е.А. Кузнецова, В.В. Дергачова, А.М. Дергачева, Е.В. Дергачев // Международный журнал «Устойчивое развитие», 2018.

 

Кузнєцова К.О. Теоретичні засади партнерства та особливості його реалізації на міжнародному ринку / К.О. Кузнєцова, М.В. Храмцова // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Одеса: Причорно-морський наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій., 2018. – Вип. 22. – С. 116-122.

 

Кузнєцова К.О. Критерії відбору підприємств для міжнародного партнерства / К.О. Кузнєцова, М.В. Храмцова // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 вересня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – с. 45-47

 

Кузнєцова К.О. Особливості пошуку зарубіжних партнерів для здійснення міжнародної діяльності підприємств інформаційно-комунікаційної галузі / К.О. Кузнєцова, М.В. Храмцова // Актуальні проблеми економіка і управління. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – Вип. 13

 

Кузнєцова К.О., Шевченко Д.С. Місце та роль національних університетів у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Матеріали ХVI міжнар. наук.-практ. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність». КПІім. Ігоря Сікорського, 13 березня 2020 р.

 

Кузнєцова К.О., Дергачов Є.В. Зовнішньоекономічні зв’язки та теорія ендогенного зростання. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» 23 квітня 2020, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Кузнєцова К.О., Байло О.О. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах індустрії 4.0. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Цифрова економіка та інформаційні технології” 15-16 квітня 2020 р. Державний університет інфраструктури та технологій інститут управління, технологій та права. С. 228-230.

 

Кузнєцова К.О., Ганштель В.В. Демпінг та андидемпінгова політика в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Цифрова економіка та інформаційні технології” 15-16 квітня 2020 р. Державний університет інфраструктури та технологій інститут управління, технологій та права. С. 167-169.

 

Кузнєцова К.О., Байло О.О. Тенденції розвитку ринку будівельних матеріалів України. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології комерційної діяльності і логістики», 21-22 травня 2020 р., м. Київ: ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

 

Кузнєцова К.О., Хомич О.В. Роль транснаціональних FMCG корпорацій в економіці України. Актуальні проблеми економіки та управління. №14. 2020.

 

Шульгіна Л.М. Жалдак Г.П. Імплементація міжнародних стандартів в українську практику. Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток [Текст] : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ/ Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2020.- 267 с.

 

Шульгіна Л.М. Жалдак Г.П. Гармонізація стандартів – інструмент розвитку підприємств. Перспективи розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі [Текст] : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. ТНЕУ / Терноп.нац. еконо.ун-т – Тернопіль, 2020 – 243 с.

 

Шульгіна Л.М. Жалдак Г.П. Expectations and Results of Harmonization of Ukrainian and the EU Standards. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration, ICEI 2020, Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of European Integration, Ostrava, Czech Republic, 2020, pp. 775-782.
(Web of Science)

 

Rozdział 7. Metodyczne narzędzia kreowania bezpiecznych usług turystycznych w kontekście harmonizacji standardów na Ukrainie i UE. w: Bezpieczeństwo konsumentów na rynku usług finansowych i społecznych, red. nauk. Rafał Kasprzak, Adrian Lubowiecki-Vikuk, Warszawa 2020, s. 81-92, ISBN 978-83-8030-353-9

 

Шульгіна Л.М. Жалдак Г.П. Стандартизація та впровадження успішних бізнес-моделей ЄС на промислових підприємствах України // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково- практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. – С. 141.

 

Шульгіна Л.М. Бінда Яцек Жалдак Г.П. Методичний інструментарій розрахунку перспективних обсягів реалізації туристичних продуктів // БІЗНЕС ІНФОРМ. – №9-2020. – c. 305-311.

 

Євромаркетинг на основі стандартів ЄС [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» / Людмила Шульгіна; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №9 від 30.04.2020) за поданням Вченої ради Факультету менеджменту та маркетингу (протокол №8 від 27.04.2020). К. НТУУ «КПІ». – 2020