The catalogue of the projects go Jean Monnet:

 

Artemenko L. Experience of the project «European business models: transformation, harmonization, implementation in Ukraine» /Artemenko Lina, Pichugina Maryna // [Теxt] Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: ВежаДрук, 2018. – С.36-40.

 

Artemenko L. P. Strategic Benchmarking of Ukrainian public-private partnership in the conditions of European integration. In Okreglicka M., Korombel A., Lemanska-Majdzik A.// Proceedings of the 2nd International Conference “Contemporary Issues In Theory And Practice Of Management”. CITPM2018. 19-20 April, 2018. Częstochowa: Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2018, No.2. – pp. 39-46.

 

Artemenko L. P. Міщук Ю. Management of the enterprise economic security in the conditions of European integration // Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №15. – 2018.

 

Artemenko L., Pichugina M. Modern students vision of association of Ukraine and EU // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – С.20-31.

 

Artemenko L., Pichugina M. Strategic Threats And Possibilities Of Ukrainian Enterprises On Eurointegration // V Ogólnopolska Konferencja Plakatowa MARKETING I ZARZĄDZANIE Wrocław 7 grudnia 2017 roku

 

Dergachova V.V., Boyko О. V. Developing the export potential of domestic enterprises in terms of european integration // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15).

 

Dergachova V.V., Musina К. V. Assessment of the relationship of direct foreign investments and the terms of economic growth of developing economies with the account of balanced and unbalanced development / В.В. Дергачова, К.В. Мусіна // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15).

 

Manaienko I.M., Kuznietsova K. Resource support of Ukranian enterprises’ development of fuel and energy complex in context of European integration // V Ogólnopolskiej Konferencji Plakatowej / Marketing i Zarządzanie / Katedra Podstaw Marketingu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu, 2017

 

Pichugina M. , Artemenko L. Convergence in European integration: rules of the game and out of play // Матеріали VІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, Одеса: ОНПУ, 2018 – м.Одеса, 28 травня 2018). – С. 181-182.

 

Pichugina M. Strategy of the company balanced development / Czestochowa, Poland, Proceedings of the 2nd international conference “Contemporary issues in theory and practice of management CITPM 2018” – 2018, p. 137-144.

 

Pichugina M., Artemenko L. Foresight Methodology for EU Environmental Protection and Policy //2nd SCIENVIR International Conference “Scientific Convergence and lnterdisciplinarity in EU Environmental Research” 7th and 9th of June 2018, in laşi (Romania), Alexandru loan Cuza University of laşi.

 

SHULGINA L., ZHALDAK A., OKRĘGLICKA M., The need of developing the educational standards to stimulate entrepreneurial orientation of university students in Ukraine and Poland, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, nr 1, 2017.

 

Victoria Dergachova / Econometric Analysis of Structure and Sustainability of Ukrainian Socio-Economic System in the Context of System Economic Theory // Victoria Dergachova, Maryna Kravchenko, Alexander Zgurovsky// Міжнародний науково-теоретичний журнал “Problems and Perspectives in Management”. – 2017. – №4. – С.86-99.

 

Zhaldak Н., Prudkiу V. TOP UKRAINIAN INDUSTRIES FOR INVESTMENT: NEW REALITIES AND OPPORTUNITIES: Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва»: (м. Одеса, 2 червня 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2018. – С.30-34

 

Zhaldak Н., ShulginaL., Knowledge management impact on the EU and Ukraine standards harmonization. V Ogólnopolska Konferencja Plakatowa MARKETING I ZARZĄDZANIE. Wroclaw 07.12.2017 ;

 

Zhaldak Н., ShulginaL., Mynarzova M. Priorities of Ukrainian Marketing Standards Development in the Context of EU Integration Processes Challenges // International Conference on European Integration 17th – 18th May 2018, Ostrava, Czech Republic

 

Артеменко Л. П., Бесараб К. М. Стратегічне управління експортною діяльністю підприємств АПК в умовах євроінтеграції // Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22-23 грудня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 1. – с. 66-68.

 

Артеменко Л. П., Міщук Ю. С. Особливості управління економічною безпекою підприємства в умовах євроінтеграції // Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 березня2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – С. 53-54.

 

Артеменко Л.П., Шовкун Д.Ю. Конкурентний аналіз зарубіжних ринків збуту молочної продукції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів» 19 листопада 2017 рік у м. Полтава: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ». / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик»., 2017. – Т.6. – с. 104-108.

 

Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Чорній В.В. Ресурсне забезпечення підприємств паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції до європейського простору: монографія // КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.

 

Дергачова В.В., Островерха Д.В. Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017 (14).

 

Дергачова В.В., Писар Н.Б. Впровадження ринкового підходу до управління енергетичним сектором економіки України в умовах євроінтеграції / В.В. Дергачова, Н.Б. Писар // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – № 3, 2018.

 

Жалдак Г.П., Шульгіна Л.М. SYSTEM APPROACH TO HARMONIZATION OF STANDARDS – GUARANTEE OF SUCCESS OF EUROPEAN MODELS OF BUSINESS IN UKRAINE . Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2018. Випуск № 15.

 

Жалдак Г.П., Шульгіна Л.М. ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ТА ЄС // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості Міжнародна науково-практична конференція, 27 березня 2018 р., Київ, Україна

 

Задовська О.О., Артеменко Л.П. Світовий досвід ВІМ-технологій сучасного будівництва // Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи» 7 квітня 2018 року, м. Одеса. – ГО: Центр економічних досліджень та розвитку. – О.: ЦЕДР. – 2018. – С. 101-104.

 

Задовська О.О., Артеменко Л.П. Стратегія розвитку ринку нерухомості: досвід Польщі та України // Всеукраїнській науково-практичній конференції «Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки країни», яка відбудеться в місті Києві 12-13 січня 2018 року. – К.: Київський економічний науковий центр. 2018. – С. 41-42.

 

Кійкова А.О., Артеменко Л.П. Стратегічне мислення менеджерів в умовах євроінтеграції // Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – Ч. 1. – 76-77 с.

 

Кузнєцова К.О. Причини виникнення та етапи становлення європейської економічної інтеграції // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages (С. 66-68).

 

Кузнєцова К.О., Дергачова В.В. Економічна безпека України в контексті євроінтеграції // Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017 р. – Кременчук: ФОП Є.Л. Жуков, 2018 – 276 с. (С.30-31).

 

Кузнєцова К.О., Душенька І.І. Перспективи ринку публічних закупівель Європейського союзу у контексті виходу підприємства на нові ринки збуту // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених. – №12, 2018.

 

Левчук К.В., Артеменко Л.П. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження із суспільних наук у 2018 році» 16 лютого 2017 року у м. Краматорськ. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 102-104.

 

Манаєнко І.М. , Золотарьова Д. Тенденції експортної орієнтації АПК України в умовах зони вільної торгівлі з ЄС // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наук. праць: НТУУ «КПІ», випуск 7, 2017 р. – С. 23-27

 

Манаєнко І.М. Кравець А. Фінансування інноваційної діяльності підприємств: українські реалії та досвід ЄС // Інфраструктура ринку. – 2018. – № . 15, С. 109-115.

 

Манаєнко І.М., Марченко Р. Тенденції міжнародної трудової міграції країн ЄС в умовах європейських цінностей // Приазовський економічний вісник, № 2 (07), 2018 р.- С. 7-14.

 

Манаєнко І.М., Петренко О.А. Організаційно-економічні особливості експорту українського меду до країн ЄС // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 18, С. 150-156.

 

Манаєнко І.М., Просяник І. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство/ Випуск № 18 /2018 Ужгород-2018 . – С. 11-15.

 

Манаєнко І.М., Шовкун Д.Ю. Розвиток підприємств молочної промисловості України в умовах євроінтеграції // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 77

 

Нужна Ю., Пічугіна М. Ринок засобів захисту рослин України: виклики євроінтеграції// Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні підходи до управління підприємством” Київ, 12 квітня 2018 р. – К.: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С.33-34.

 

Одінцева С.В., Артеменко Л.П. Формування іміджу підприємства: світовий та вітчизняний досвід //Актуальні проблеми економіки та управління. – №12. – 2018.

 

Отрох І.А., Артеменко Л.П. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України в умовах євроінтеграції // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 44.